Botoks Tedavisi

Çene Botoksu Nedir?

Özellikle çene ucu ve alt çene bölgesindeki kırışıklıkların ortadan kaldırılmasında çene botoxu yöntemine başvurulabilmektedir. Alt çenenin kapanmasını sağlayan çiğnemede kullanılan kaslara yapılan çene botoksu uygulamasıyla da yanakların daha belirgin hale gelmesi de sağlanabilmektedir. Çene bölgesinde bulunan masseter kası oldukça güçlü bir yapıya sahiptir ve düzgün bir işlemle bu kasa zarar verilmez, çiğnemeyle ilgili herhangi bir problem de ortaya çıkmaz.

 

Çene Botoksu Nasıl Yapılır?

Oldukça kolay bir işlem olan çene botoksu, hastadan hastaya değişmekle beraber yaklaşık 5-15 dakika kadar sürer ve ince uçlu iğnelerin kasa enjeksiyonu şeklinde yapılır. Çene ucu kırışıklıklarına botoks işlemi kişinin durumuna bağlı olarak yaklaşık 6 ay sonra tekrar seans gerektirebilir.

 

Diş Gıcırdatma Tedavisinde Botoks (Bruksizm Tedavisi Botoks)

Geceleri çeneleri sıkma ve diş gıcırdatma bruksizm olarak adlandırılmaktır. Çoğunlukla uyku sırasında güçlü çene kaslarının istemsiz kasılmasıyla dişlerin gıcırdamasına sebep olur. Bu durum şakak ve yanaklarda aşırı kas hareketinden ötürü ağrılara sebebiyet verebilmektedir.

Çoğunlukla stres gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve psikolojik bir problem olan diş gıcırdatma sorunu eğer tedavi edilmezse dişlerde ve çenedeki eklemlerde bazı sorunlara sebep olabilir. Diş yüzeyinde aşınmalar, dişlerde çatlak ve kırıklar sonucu hassasiyet ve sızlamalar ortaya çıkabilmektedir. Uzun süreler devam eden diş gıcırdatma problemi dişlerin kemikle bağlarının zayıflayıp sallanmalarına, şakak ve yanaklarda aşırı kas aktivitesinden dolayı başa kadar vurabilen ağrılara, çene eklemindeki ağırlıktan ötürü çenede ağrı, çıtırtı ve kenetlenmelere neden olabilmektedir.

Botoksla Diþ Gýcýrdatma Tedavisi

Bruksizm tedavisinde farklý branþlardan doktorlar yer alabilmektedir. Yeni tedavi yöntemlerinden biri olan botoksla bruksizm tedavisi ile yukarýda bahsedilen sonuçlarýn önüne geçilebilmekte ve çene sýkma, diþ gýcýrdatma tedavi edilebilmektedir. Çiðneme kasýna botoks uygulanmasýyla diþ gýcýrdatmalarýnýn önüne geçilebiliyor.

Bu yöntemin çalýþma mekanizmasý, kaslarýn çalýþmasý için gereken sinir sinyalinin botulinum toksiniyle engellemesi þeklindedir. Yanak alt kýsmýnda yer almakta olan ve masseter kasý olarak adlandýrýlan çiðneme kasýna belirli bölgelerden yapýlan enjeksiyon ile kastaki mevcut stresin ortadan kaldýrýlmasý gerçekleþir. Bu yolla kasta bir rahatlama ortaya çýkar ve diþ sýkma, çene kenetlenmesi gibi sorunlar ortadan kalkar.

Diþ sýkma tedavisinde botoks kullanýmýyla ilgili akla takýlan noktalardan biri de çiðneme ile alakalý bir sorun ortaya çýkýp çýkmayacaðýdýr. Masseter kasý yukarýda da belirtildiði üzere güçlü bir kastýr. Uygun þekilde ve doðru miktarlarda yapýldýðýnda bu kasa bir zarar verilmesi ya da çiðneme sorunlarýnýn ortaya çýkmasý mümkün deðildir. Sadece aþýrý istemsiz kasýlmalarýn önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 

Botoksla Diþ Gýcýrdatma (Bruksizm) Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Oldukça kýsa süreli bir iþlemdir ve yaklaþýk 5-15 dakika kadar sürmektedir. Uygun görüldüðü zamanlarda kontrol esnasýnda ilave bir seansla bir miktar daha enjeksiyon yapýlabilmektedir. Kalýcýlýðý deðiþim göstermekle beraber ortalama 6-9 ay sonrasýnda diðer seans uygulanabilir.